Ceza Hukuku

Ceza Hukuku
Ceza Hukuku

Suç olarak tanımlanan davranışlar gerçekleştiril­diklerinde toplumsal barışı tehdit ederler. Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörü­len yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygula­nacağını gösteren hukuk alanıdır. Ceza hukuku­nun cezalandırıcı bir işlevi vardır. Ayrıca ceza hukuku, koruyucu işlevi gereği, suçluların ceza­landırılmasını sağladığı için başka kişilerin suç işlemesini de engeller. Ceza hukuku, suçları ve yaptırımları gösteren “”maddi” ceza hukukunu ve suçların ortaya çıkarılıp faillerinin yargılan­ması (ceza muhakemesi hukuku) ve yaptırımla­rın uygulanması (infaz hukuku) ile ilgili konula­rı içeren “‘şekli” ceza hukukunu içerir. Ceza nor­mu iki unsurdan oluşur: Emir ve yaptırım. Ceza hukukunda yer alan kanunilik ilkesine göre; ya­sada açıkça gösterilmeyen bir fiil suç oluştur­maz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ce­za uygulanabilir. Bu ilkenin sonuçları şöyledir: Örf ve âdet kurallarıyla suç ve ceza yaratılamaz, ceza hukukunda kıyas yasaktır, ceza yasaları açık ve belirli olmalıdır, aleyhte yasalar geriye yürümez.