Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş­lemleri, fiilleri konu alır ve ticari işletme, şirket­ler hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve si­gorta olmak üzere beş bölümden oluşur. Ticari işletme hukukunda, ticari iş, ticari işletme, tacir kavramları yanında, ticari örf âdet ele alınır. Ti­caret Kanunu’nda yer alan hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hüküm­lerdir. Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bu­lunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. Tacir, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişidir. Esnaf, ekonomik faaliyeti serma­yesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan, geli­ri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşma­yan, sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. Tacir, ti­cari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş­se, uygun bir ücret ve faiz isteyebilir. Ticaret si­cili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi, acente, ti­cari mümessil, ticari vekil, ticari işletme hukuku­nun önemli kavramlarındandır. Ticaret Şirketleri hukuku kapsamında ele alınan şirket, iki veya daha fazla kişinin ortak bir ekonomik amaca eriş­mek için emek ve sermayelerini bir araya getir­melerini ifade eder. Ticaret Kanunu’nda, kolektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve ser­mayesi paylara bölünmüş komandit şirket ise ser­maye şirketi olarak belirtilmiştir. Şirketler huku­kunda her şirket, kuruluşlarından işleyişlerine, ortaklık yapılarından tasfiyelerine kadar çok ay­rıntılı hükümlerle ayrı ayrı ele alınır. Kıymetli ev­rak hukukunun temel kavramı olan kıymetli ev­rak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi baş­kalarına da devredilemez. Ciro, senette var olan bir hakkın, devir veya rehin edilmesi gibi huku­ki sonuçlar doğuran bir irade beyanıdır. Nama yazılı senet, belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli ev­raktır. Hamiline yazılı senet, senet metninden ve­ya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan kıymetli evraktır. Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe), kıymetli evrakın en yaygın modelidir.

 

Deniz Ticareti hukukunun ise temel unsurlarından biri gemidir. Ticaret Kanunu’na göre gemi, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunsun bulunmasın, tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan araçtır. Deniz ticaret hukukunda, gemi, kaptan, gemi ala­cakları, çatma, kurtarma, donatanın, gemi adam­larının kusurundan doğan sorumluluk, geminin kimliği, bayrağı, bağlama limanı gibi konular ele alınır. Türk gemileri için, Denizcilik Müsteşarlığı­nın uygun göreceği yerlerde gemi sicili tutulur. Deniz ticaret hukukunun bir diğer düzenleme alanı donatma iştirakidir. Gemisini menfaat sağ­lamak amacıyla suda kullanan gemi malikine do­natan denir. Sigorta hukukunda sigorta sözleş­mesi ve çeşitli sigorta tipleri incelenir. Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, ki­şinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğ­ratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâ­linde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatların­da gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yü­kümlendiği sözleşmedir. Reasürans, sigortacının, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar si­gorta ettirmesine denir.