Vergi Hukuku

Vergi Hukuku
Vergi Hukuku

Devlet, kamu hizmetini yerine getirebilmek için mali kaynaklara (para ve mallara) ihtiyaç duyar. Mali hukuk, devletin bu mali kaynakları nasıl el­de edeceği ve kullanılacağına ilişkin kuralları içe­rir. Mali hukuk iki altalanı içermektedir: Devle­tin gelirlerine ilişkin “gelir hukuku (vergi huku­ku)” ve devletin giderlerine ilişkin “gider huku­ku (bütçe hukuku)”. Geniş anlamda vergi huku­ku verginin yanında resim, harç ve şerefiye gibi devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsarken dar anlamda vergi hukuku yalnız vergilere ilişkin kuralları içerir. Dolayısıy­la vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri ara­sındaki vergi ilişkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk alanıdır. Vergi hukuku içerisinde incelenen önemli konular; vergi yasa­larının uygulanması meselesi, devletin vergilen­dirme yetkisi ve bunun karşılığında kişilerin ver­gi ödevi vb.dir. Vergilendirme işlemleri; tarih, teb­liğ, tahakkuk ve tahsildir. Bu işlemlerde uyulma­sı gereken süreler, vergi borcunun sona ermesi­ne ilişkin kurallar, vergi hukukunun diğer önem­li konularıdır. Ödeme, zamanaşımı, takas, terkin gibi nedenlerle vergi borcu sona ermektedir. Ver­gi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları da vergi hu­kukunun önemli inceleme konularındandır.